VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE CANINE CAVIAR
spoločnosti

AGRO CS Slovakia, a.s.
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
odd.: Sa, vložka č.: 623/S
sídlo: Nám. republiky 5, 984 01 Lučenec
IČO:  36 042 161
IČ DPH: SK2020081690
Email: petshop@agrocs.sk
Tel.: +421 47 437 32 79
Fax: +421 47 437 32 78

(ďalej aj ako „predávajúci“)

 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetových stránkach predávajúceho – www.caninecaviar.sk.

Článok I. Pojmy

Predávajúci:   spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva tovar.

Kupujúci:        fyzická alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná alebo aj neregistrovaná ako užívateľ spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s., a ktorá má na základe registrácie a aj bez nej možnosť objednať a nakupovať produkty na stránke www.caninecaviar.sk

Spotrebiteľská zmluva: každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s  kupujúcim.

E-shop: internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne: www.caninecaviar.sk.

 Objednávka: úkon kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúcecho nakúpiť tovar v E-shope.

Cena: celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného.

Dopravné: cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu a prípadne manipuláciu s tovarom (napr. vynáška tovaru a pod.)

Článok II. Úvodné ustanovenia

 1.  Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre nákup krmív značky Canine Caviar a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (ďalej len „kupujúcich“).
 2. Kupujúci, ktorým môže byť spotrebiteľ aj podnikateľ, by sa mal vo vlastnom záujme pred podaním objednávky zoznámiť s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii aj na internetovej stránke predávajúceho:  caninecaviar.sk
 3. Podnikateľom sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku.
 4. Kupujúcim – spotrebiteľom sa pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 5. Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim (spotrebiteľom) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že zmluvou stranou je fyzická osoba – spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., v platnom znení.

Článok III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1.  Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.caninecaviar.sk , tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“. Po ukončení nakupovania zvolí kupujúci „Košík“, skontroluje jeho obsah a klikne na „Pokračovať k platbe“, kde vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby a pod.). Po ukončení objednávky sa objednávka záväzne odošle predávajúcemu. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, čo zároveň potvrdí aktívnym odklikom pred odoslaním objednávky.
 2. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.caninecaviar.sk , pričom samotná kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho.
 3. Objednávka je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky, pričom kúpnu zmluvu je možné uzatvoril výlučne v Slovenskom jazyku.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím od predávajúceho alebo prepravcu po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty.
 5. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú uvedené v ďalšom texte týchto Všeobecných obchodných podmienok. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúci povinný skontrolovať si údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu mailom na adresu: petshop@agrocs.sk.
 6. Odoslaním objednávky si kupujúci záväzne objednáva tovar uvedený v objednávke a vzniká mu povinnosť zaplatiť za tento tovar kúpnu cenu uvedenú v objednávke.

Článok IV. Dodacie podmienky

 1.  Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená kupujúcim (v objednávke v časti Nákupný košík – „Dodacie údaje“).
 2. Doručením objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť doručovateľovi prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na dodaciu adresu.
 3. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v zmysle Článku VIII ods. 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
 4. Tovar dodáva predávajúci v pracovných dňoch, t.j. pondelok až piatok. V prípade, že na niektorý z uvedených dní pripadne štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, je takýto deň chápaný ako nepracovný.

 Článok V. Typy prepravy tovarov a platby za prepravu tovarov

 

Zakúpený tovar je podľa svojho charakteru a na základe voľby kupujúceho dodávaný jedným  nasledujúcich spôsobov:

 1. Zásielková preprava
 • Objednaný tovar je zabalený a poslaný prepravnou spoločnosťou Geis Parcel SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592, resp. spoločnosťou Geis SK s.r.o., so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 324 428 a to vrátane predajného dokladu.
 • V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní na tomto mieste určenia.
 • V prípade, že je z dôvodov zo strany kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 • Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí skontrolovať za prítomnosti zástupcu dopravcu. Pokiaľ zákazník zistí mechanické poškodenie obalu tovaru alebo nekompletnosť balenia, je kupujúci povinný bezodkladne spísať škodový zápis, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri preprave nesie dopravca. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.
 • Expedičné náklady tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu www.caninecaviar.sk už zahŕňajú platnú sadzbu DPH. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zasiela predávajúci znova len na vyžiadanie kupujúceho. Poplatok za osobný odber je 0 €.
 • Ceny zásielkovej prepravy:
Hmotnosť zásielky Cena s DPH Poznámka
0 – 49 kg 5,50 € balík
50 – 99 kg 8,50 € tovar na nevratnej palete
100 – 200 kg 10,00 € tovar na nevratnej palete
nad 200 kg individuálna kalkulácia tovar na nevratnej palete
 •  Predávajúci dodáva tovar len v rámci územia Slovenskej republiky.

 

 1. Osobným prevzatím u predávajúceho

Objednaný tovar môže kupujúci osobne prevziať u predávajúceho na adrese prevádzky: AGRO CS Slovakia, a.s., 985 42 Veľké Dravce.
V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme do šiestich dní od vyzvania predávajúcim (prostredníctvom e-mailovej alebo sms správy), považuje sa objednávka tovaru za zrušenú, ak sa kupujúci a predávajúci pred uplynutím tejto lehoty výslovne nedohodnú inak.

 Článok VI. Ceny

 1.  Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
 2. Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné), ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

 Článok VII. Platobné podmienky

 1. Kupujúci si pri vytváraní objednávky môže vybrať jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
 • Dobierka – kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy v hotovosti pri doručení tovaru na dodaciu adresu. Poplatok za platbu na dobierku je 1,50 € s DPH.
 • Prevodom na bankový účet – kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa kúpnej zmluvy vopred na bankový účet predávajúceho
 • Hotovosť – pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho, uvedenej v Čl. V, bod 2 týchto VOP.

 

 1. Všetky informácie potrebné pre platbu bankovým prevodom dostáva kupujúci formou e-mailovej správy, obsahujúcej potvrdenie objednávky a platobné údaje, tzn. najmä číslo bankového účtu predávajúceho, variabilný symbol a čiastku, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť (kúpnu cenu tovaru vrátane DPH, prípadne spoločne s prepravným, ak je preprava tovaru realizovaná na náklady kupujúceho). Dodávka objednaného tovaru sa realizuje po pripísaní príslušnej platby v plnej výške čiastky, ktorú má kupujúci na základe objednávky uhradiť, v prospech účtu predávajúceho. Ak nebude príslušná platba pripísaná na účet predávajúceho do desiatich dní od odoslania e-mailovej správy s platobnými údajmi kupujúcemu, považuje sa objednávka za zrušenú.

 Článok VIII. Expedičné lehoty

 1. Ak nie je v popise objednaného tovaru uvedené niečo iné, alebo ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú na inej expedičnej lehote, je všetok tovar expedovaný v nasledujúcich lehotách:

Pri platbe na dobierku je tovar vyexpedovaný zvyčajne do troch pracovných dní od doručenia

objednávky predávajúcemu.

Pri platbe bankovým prevodom je tovar vyexpedovaný do troch pracovných dní po pripísaní platby na príslušný účet predávajúceho.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty, najmä vo výnimočných prípadoch (napr. období vianočných sviatkov) alebo ak tovar nie je na sklade. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude kupujúci bezodkladne informovaný prostredníctvom emailovej alebo sms správy.
 2. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, expedičná lehota môže byť predĺžená najviac tak, aby bola objednávka kupujúceho vždy splnená do 30 dní od jej doručenia predávajúcemu.

Článok IX. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

 1.  Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh objednaného tovaru na základe objednávky kupujúceho, v určenej cene zabaliť zásielku a odoslať ju na miesto určenia (dodacia adresa). V prípade, ak nie je možné tovar doručiť, je predávajúci povinný informovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup, zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne a včas, všestranne chrániť záujmy zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
 2. Kupujúci sa zaväzuje objednať tovar stanoveným spôsobom na stránke predávajúceho, vyznačiť v objednávke kompletnú adresu miesta doručenia, prípadne inej špecifikácie miesta určenia, v objednávke uviesť svoje identifikačné údaje, pokiaľ mu nebolo pridelené zákaznícke číslo alebo kód, prijať späť nedoručiteľnú zásielku.
 3. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez riadneho odstúpenia od zmluvy alebo bez toho, že bola zásielka viditeľne poškodená, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jej odoslaním vo výške stanovenej predávajúcim.

 Článok X. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:
 • písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo
 • emailom na adresepetshop@agrocs.sk.
 1. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 2. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy (nie však pred tým, ako je predávajúcemu doručený tovar, alebo inak jeho zaslanie spotrebiteľom preukázané) cenu zaplatenú za tovar.
 3. Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci, a to vrátane nákladov na vrátenie tovaru.
 4. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe.
 5. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho vráti kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť platbu kupujúcemu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.
 6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 7. a)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

c)predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Článok XI. Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie budú vybavované v súlade s Reklamačným poriadkom spoločnosti predávajúceho a právnym poriadkom platným v SR.
 2. Reklamačný poriadok predávajúceho je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

Článok XII. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 1.  V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke Ochrana osobných údajov

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad a v celom rozsahu akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení zverejnenom na internetových stránkach predávajúceho v momente odoslania elektronickej objednávky predávajúcemu ako aj platnú cenu objednaného tovaru (vrátane DPH a prepravného).
 2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou vrátane ceny tovarov po dobu platnosti ponuky. Všetky ponuky a akciové ceny platia do vypredania zásob tovarov, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené niečo iné.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť (odstúpiť od kúpnej zmluvy) v prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá znemožňuje dodanie tovaru predávajúcim v lehote stanovenej v týchto obchodných podmienkach alebo za cenu platnú v dobe odoslania objednávky kupujúcim. V prípade, že nastane niektorá z týchto skutočností, Predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho a prípadne sa s ním dohodne na náhradnom plnení alebo inom riešení danej situácie. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu tato čiastka vrátená rovnakým spôsobom, ktorým kupujúci uskutočnil platbu kúpnej ceny alebo jej časti, prípadne iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim, a to bezodkladne, najneskôr ale do 14 dní od odstúpenia predávajúceho od zmluvy.
 4. Tieto obchodné podmienky predávajúceho sú účinné od 25.05.2018 a platia do vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky sú k dispozícii v sídle Predávajúceho, na webovej stránke caninecaviar.sk a u obchodného manažéra.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
PRE CANINE CAVIAR
spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s.

so sídlom Nám. Republiky 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36 042 161,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sa, Vložka č. 623/S

Preambula

Reklamačný poriadok sa vydáva v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Jeho cieľom je detailnejší popis spôsobu reklamácií v úmysle jednotného, efektívneho a správneho postupu obidvoch zúčastnených strán.

Ku všetkým oprávneným reklamáciám našich odberateľov musia byť doložené doklady k reklamovanému tovaru sa vzťahujúce a musia obsahovať všetky náležitosti vyplývajúce z nasledovných ustanovení reklamačného poriadku. V prípade, ak zo strany odberateľa nebudú tieto náležitosti riadne a včas v primeranej lehote predložené alebo doplnené, má to za následok zánik práva na vybavenie reklamácie.

 

Článok I.
Základné pojmy

Dodávateľom sa rozumie predávajúci spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. (ďalej len „predávajúci“).
Odberateľom sa rozumie kupujúci.
Reklamácia je jednostranný písomný právny úkon odberateľa smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s. za vady.
Odovzdanie tovaru prepravcom odberateľovi na mieste určenom na objednávke sa považuje za moment prevzatia tovaru.
Reklamačným protokolom sa rozumie dokument vydávaný spoločnosťou AGRO CS Slovakia, a.s. (viď. príloha č. 1 tohto Reklamačného poriadku). Odberateľ zapisuje vady do reklamačného protokolu, ktorý musí obsahovať:

 • označenie odberateľa;
 • dátum dodávky;
 • číslo dokladu (dodací list, faktúra, resp. iný platný doklad preukazujúci zakúpenie tovaru od spoločnosti AGRO CS Slovakia, a.s.);
 • dátum výroby a číslo šarže tovaru;
 • popis reklamácie s uvedením názvu tovaru množstva;
 • dátum uplatnenia reklamácie;
 • navrhovaný spôsob riešenia reklamácie odberateľom;
 • podpis odberateľa.

 Článok II.
Úvodné a všeobecné ustanovenia

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou, resp. potvrdenou objednávkou po prevzatí tovaru. Výnimkou zo zodpovednosti za vady je najmä vylúčenie záruky na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním a tiež sa nevzťahuje na vady (či iné prípady v rozpore s kúpnou zmluvou), o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, mohol vedieť alebo si ich sám spôsobil. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté najmä v dôsledku vyššej moci, živelnej pohromy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo prevádzky počas extrémne neobvyklých podmienok.
 • Právna úprava vád tovaru je upravená v ustanovení § 422 až 441 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 • Kupujúci je povinný vykonať prehliadku dodanej zásielky, resp. tovaru.
 • Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po jeho dodaní a po prechode nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho – t.z., že odovzdaním tovaru spravidla prechádza na kupujúceho aj táto zodpovednosť.
 • Reklamovať sa môže len tovar preukázateľne zakúpený u predávajúceho.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, pokiaľ možno v originálnom obale.
 • Podmienkou úspešnej reklamácie je aj povinnosť včas oznámiť predávajúcemu presný popis vád tovaru a to len v písomnej forme, a to buď prostredníctvom príslušného regionálneho obchodného manažéra spoločnosti alebo poštou, e-mailom, resp. osobne.

 

Článok III.
Reklamácie zjavných vád

 Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru alebo služby, a to predovšetkým:

 • kvalitatívny a kvantitatívny rozdiel dodávky oproti údajom v dodacom liste,
 • znehodnotenie alebo poškodenie tovaru,
 • nesprávne alebo nedostatočne označený tovar,
 • chýbajúci alebo chybne dodaný tovar.

  Článok IV.
Reklamácie ostatných vád tovaru

 • Pod ostatnými vadami tovaru sa rozumejú vady, ktoré sa stanú zjavnými až po prebratí tovaru kupujúcim (skryté vady). Všetky reklamácie na skryté vady je nutné uplatniť písomne čo najskôr po zistení vady, resp. najneskôr do 10 kalendárnych dní od dodávky tovaru.

 Článok V.
Postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

 • Práva zo zodpovednosti za vady si uplatňuje odberateľ reklamáciou.
 • Všetky zjavné vady tovaru a služieb je možné uplatniť len pri preberaní dodávky, a to len písomným zaznačením v dodacom liste, ktoré bude potvrdené označením a podpísaním zo strany prepravcu a taktiež aj zo strany kupujúceho.
 • Reklamované výrobky je kupujúci povinný riadne označiť, zabezpečiť proti ďalšiemu poškodeniu alebo odcudzeniu a uskladniť ich mimo ostatného tovaru predávajúceho.
 • K reklamačnému konaniu je nutné predložiť: reklamovaný tovar a všetky doklady vzťahujúce sa k reklamovanému tovaru.
 • V prípade, ak budú preukázané na reklamovanom tovare skryté vady, tieto sa budú vybavovať vo forme dobropisu, náhradného plnenia alebo zľavou z kúpnej ceny reklamovaného tovaru.

Článok VI.
Termíny vybavovania reklamácií

 • Reklamácia je vybavovaná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia.

Článok VII.
Spôsoby vybavovania reklamácií

 • Kupujúci má právo požadovať vybavenie reklamácie v zmysle Obchodného zákonníka a v zmysle toho, či došlo k podstatnému alebo nepodstatnému porušeniu zmluvy medzi účastníkmi.

Článok VIII.
Zánik práv zo zodpovednosti

 • Predávajúci neuzná reklamáciu, ktorá najmä:
 • nebola uplatnená riadne alebo včas,
 • je uplatnená na vadu, ktorá nepochybne neexistovala v momente odovzdania tovaru kupujúcemu,
 • ktorá nebola uplatnená v zmysle tohto reklamačného poriadku.
 • Predávajúci ďalej vylučuje v rozsahu svojej zodpovednosti tieto vady, na ktoré sa nevzťahuje právo reklamácie:
 • mechanické poškodenie výrobku kupujúcim, či iné mechanické poškodenie alebo nečistoty;
 • tovar označený nálepkami iných osôb (napr. cenovky a pod.);
 • všetky ďalšie vady uplatnené kupujúcim, pokiaľ je zrejmé, že pri odovzdaní tovaru nemohli existovať.

Článok IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 • Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 25.05.2018 do jeho zrušenia alebo do vydania nového reklamačného poriadku.
 • Spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s. je oprávnená odberateľovi účtovať svoje náklady vynaložené na preskúmanie reklamácie, ktorá bude ukončená ako neoprávnená.
 • Náklady s vybavením oprávnenej reklamácie bude znášať spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s..

 

                                                                                          Ing. Vladimír Mužila
podpredseda predstavenstva

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľaj toto