Ochrana osobných údajov


SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácie o spracúvaní osobných údajov

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť AGRO CS Slovakia, a.s., IČO 36 042 161, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo 623/S (ďalej len „spoločnosť AGRO CS Slovakia“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť AGRO CS Slovakia vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Janu Čánikovú, e-mailová adresa gdpr@agrocs.sk, telefónne číslo +421 915 805 225.

 1. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
  a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť AGRO CS Slovakia spracúva na účely:

i. nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti AGRO CS Slovakia),

ii. vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii,

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AGRO CS Slovakia je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti AGRO CS Slovakia.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • servisní partneri, dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • spoločnosť Daniel Stieranka, IČO: 50442759, so sídlom 96212 Detva, Dolinky 1338/13, zapísaný v Živnostenskom registri Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-25659
 • spoločnosť KODAS Žilina s.r.o., so sídlom Kamenná 20, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 395 609, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 12589/L
 • spoločnosť Minerva Slovensko, a.s., so sídlom Sokolská 7, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo 365/S
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti AGRO CS Slovakia.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť AGRO CS Slovakia spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história a stav objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AGRO CS Slovakia je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť Daniel Stieranka, IČO: 50442759, so sídlom 96212 Detva, Dolinky 1338/13, zapísaný v Živnostenskom registri Zvolen, číslo živnostenského registra: 670-25659
 • spoločnosť KODAS Žilina s.r.o., so sídlom Kamenná 20, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 395 609, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 12589/L
 • spoločnosť Minerva Slovensko, a.s., so sídlom Sokolská 7, 960 01 Zvolen, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo 365/S

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

c. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť AGRO CS Slovakia spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

   • spoločnosť VM Telecom, s.r.o., so sídlom Panenská 8, 811 03 Bratislava, IČO: 35 837 594, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 26684/B v prípade telefonickej podpory,
   • spoločnosť Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo 1142/B v prípade telefonickej podpory,
   • zmluvní veterinári

  Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov.

d. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť AGRO CS Slovakia spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AGRO CS Slovakia je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov.

e. Súťaže

Spoločnosť AGRO CS Slovakia spracúva na účely realizácie súťaží nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo,  e-mailovú adresu, adresu a fotografie súvisiace so súťažou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AGRO CS Slovakia je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov v prípade súťaže na sociálnych sieťach sú prevádzkovatelia sociálnych sietí. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov súťaže budú uvedené priamo v Podmienkach vyhlásenej súťaže.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov.

f. Súťaže na Facebooku

Spoločnosť AGRO CS Slovakia spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AGRO CS Slovakia je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov.

g. Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť AGRO CS Slovakia bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou AGRO CS Slovakia je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

 • Plnenie zákonných povinností spoločnosti AGRO CS Slovakia

Spoločnosť AGRO CS Slovakia spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až g) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti AGRO CS Slovakia.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AGRO CS Slovakia  je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou AGRO CS Slovakia.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 1.  Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

  • požadovať prístup k osobným údajom,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov a
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti AGRO CS Slovakia:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Zdieľaj toto